Odhad budoucích zakázek

Asi každý z nás by chtěl vědět, co ho čeká třeba příští měsíc. Je to logické. Pokud víme, co nás čeká, tak se na to můžeme připravit. Věda jménem statistika nám dává možnost předpovídat budoucnost. Statistickou předpověď získáme tak, že pomyslně do budoucnosti promítneme vývoj dat z minulého období. Jednoduše řečeno nám data z minulosti napoví, jak bude pravděpodobně budoucnost vypadat.

Předpověď budoucnosti pomocí statistiky je díky Excelu jednoduchá. Přímo nabízí potřebné statistické funkce. Nejdůležitější statistické funkce v Excelu jsou funkce Lintrend a Loglintrend.

Předtím než se naučíme používat funkce pro předpověď budoucího stavu, je důležité si zapamatovat jedno pravidlo. Aby byla předpověď budoucího stavu přesná, musíme dělat předpověd z dostatečně velkého počtu dat. Uvádí se minimálně šest hodnot. Pokud budeme chtít předpovědět tržby pro sedmý měsíc, budeme muset znát minimálně prodeje za předchozích šest měsíců. Když budeme vycházet z menšího počtu měsíců, bude výsledek zatížený velkou nepřesností.

Funkce LINTREND

Funkce vytvoří předpověď budoucího vývoje na základě proložení bodů přímkou metodou nejmenších čtverců. Jednoduše řečeno známá data (minulost) nám nasměrují přímku do budoucnosti.

Funkce Lintrend se hodí na predikci (odhad) už zaběhnutých situací. Rozhodně se nehodí na predikci např. zavádění nového produktu na trh. K tomu se naopak hodí funkce Loglintrend. Je to z toho důvodu, že funkce Lintrend je lineární funkce. Proto se hodí na predikci např. prodejů zavedeného produktu, který se už na trhu usadil a dlouhodobě se prodává.

Pro pochopení není nic lepšího než názorný příklad. Pomocí funkce LINTREND si vytvoříme odhad počtu prodaných výrobků. V tabulce máme uložené uložené počty prodaných výrobků za posledních 12 měsíců (do Excelu si přepište následující tabulku):

Lintrend excel

Už známe data za minulé období a nás zajímá, kolik výrobků se prodá ve třináctém měsíci. K tomu použijime funkci LINTREND. Nejdříve si například označíme buňku B7 - do označené buňky se vládá funkce. V nabídce Vložit zvolíme příkaz Funkce:

Lintrend excel

Tím se nám zobrazí okno Vložit funkci. Nejdříve si vybereme kategorii Statistické:

Lintrend excel

Tím jsme si nastavili výběr pouze statistických funkci. Ve výběru si označíme funkci LINTREND:

Lintrend excel

Zobrazí se nám okno Argumenty funkce. V tomto okně zadáme oblasti dat, ze kterých chceme vytvořit budoucí předpověď:

Lintrend excel

Do Pole y jsme zadali oblast buněk B4:M4. Tedy do tohoto pole jsme zadali počty prodaných výrobků během podsledních 12 měsíců. V Poli x vytvoříme časovou řadu. Uděláme to tak, že zadáme oblast buněk, ve kterých máme měsíce (1 - 12). Tím jsme zadali vstupní data. Ještě musíme Excelu říct, co má předpovědět. K tomu slouží kolonka Nová x. My zde máme zadanou hodnotu 13. Třináct proto, že chceme předpovědět výši prodeje ve třináctém měsíci. Předpověď prodejů pro třináctý měsíc je ve výši 47,667 (záleží, jak máte nastavené zaokrouhlení):

Lintrend excel

Při jakýchkoliv výpočtech je důležité pamatovat na zaokrouhlování. Neni v lidských silách vyrobit 47,6 výrobku. Proto si tento výsledek předpovědi zaokrouhlíme nahoru. Použijeme k tomu funkci ZAOKR.NAHORU:

Lintrend excel

Po zaokrouhlení zjistíme, že ve třináctém měsící s nejvyšší pravděpodobností prodáme 48 výrobků. Teď si vysvětlíme zápis funkce pro vzorec ZAOKR.NAHORU. Obecně se vzorec zapisuje v následujícím tvaru:

ZAOKR.NAHORU(číslo;hodnota)

To je ovšem teoretický zápis. Teď si podrobně popíšeme zápis použitý v našem vzorci.

  1. Za rovná se napíšeme ZAOKR.NAHORU.
  2. Zápis celé funkce LINTEND uzavřeme do závorek - (LINTREND(B4:M4;B3:M3;13). Když se podíváme na obecný zápis, tak jsme si teď zapsali jakoby číslo v obecném vzorci.
  3. Nakonce musíme ve vzorci vložit hodnotu. Tedy hodnotu říkající, v jakých řádech se má výsledek zaokrouhlit. V našem vzorci máme za závorkou napsáno ;1). Nezapomínejte uzavřít závorku ve vzorci. Hodnota jedna znamená, že chceme zaokrouhlovat na jednotkové řády (že nebudeme mít desetinná čísla). Pokud např. zadáte hodnotu 10, tak se naše předpověď prodeje zaokrouhlí na 50.

Funkce LOGLINTREND

Funkce vytvoří předpověď budoucího vývoje na základě proložení bodů přímkou metodou nejmenších čtverců. Jednoduše řečeno - známá data (minulost) nám nasměrují přímku do budoucnosti.

Předpověď budoucnosti funkce Loglintrend je založena na exponenciálním růstu. Exponenciální růst je mnohem větší než lineární růst, na kterém je založena funkce Lintrend. Právě ve velikosti růstu se obě funkce zásadně odlišuji. Proto je důležité si zapamatovat, ve kterých případech je možné použít funkci Loglintrend. Výsledné rozdíly předpovědi např. našich prodejů můžou být propastné. Ukažeme si to na názorné ukázce. Máme společnou tabulku prodejů výrobku za šest měsíců a zajímá nás odhad prodej v sedmém měsíci. K předpovědi použujieme jak funkci Lintrend, tak i Loglintrend:

excel loglintrend

Jak je z ukázky vidět, ve výsledcích odhadu prodeje v sedmém měsíci jsou propastné rozdíly. Funkce Loglintrend předpověděla po zaokrouhlení 1160 a funkce Linktrend po zaokrouhlení 293 prodaných výrobků v sedmém měsíci.

Z této ukázky vypíývá jedno ponačení. Funkce Loglintrend se používá jenom v situacích, kdy předpokládáme strmý vývoj. Např. když se zavádí nový produkt na trh. Prodeje začínají, jak se říká od nuly, mají nízkou počáteční základnu, a proto se dá předpokládat, že růst prodejů u tohoto produktu bude strmější.

Práce s funkcí Loglintrend je v Excelu stejná jako práce s funkcí Lintrend. Jen ve výběru statistických funkcí zvolíme funkci Loglintrend.

Více informací k Excelu

CopyRights Fotis Fotopulos, 2010
Obrázky a animace CopyRights Fotis Fotopulos, 2010

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Výpis návodů pro Excel
Zajimavé příručky
Povinné ručení iPojištění.cz