Rovnoměrná (lineární) odpisová funkce v Excelu - ODPIS.LIN

Funkce ODPIS.LIN vrátí hodnotu odpisu na základě zadané hodnoty majetku a doby jeho životnosti. Funkci v Excelu zapisujeme v následujícím tvaru:

=ODPIS.LIN(pořizovací cena;zůstatková cena;doba životnosti)

Pořizovací cena je jasná (tu najdeme na faktuře nebo na kupní smlouvě - prostě na dokladu o pořízení).

Zůstatková cena je cena majteku na konci doby odepisování. Česká daňová legislativa vyžaduje, aby zůstatková cena majetku byla na konci doby odepisování nulová. Proto v ČR budeme zapisovat jenom nulu.

Dobu životnosti si pro každý majetek zvlášť najdeme v příloze č. 1 zákona o dani z příjmů 586/1992. V této příloze je hmotný majetek rozdělený do skupin, které mají rozdílnou délku odepisování - nebo jinými slovy rozdílnou délku životnosti.

Při odepisování majetku v Excelu je důležité splnit ještě jednu podmínku české daňové legislativy. Hodnota odpisu v prvním roce se liší od hodnoty odpisu v letech následujících. Hodnota odpisu v prvním roce odepisování je zase stanovená odpisovou skupinou do které je majetek zařazený.

Způsob odepisování majetku v Excelu pomocí odpisových funkcí nejlépe pochopíme na názorném příkladě:

Budeme odepisovat rovnoměrně čerpadlo, které stálo 100 000 Kč. Čerpadlo je zařazené ve druhé odpisové skupině s pěti lety odepisování a s odpisovou sazbou 11% pro první rok odepisování.

Nejdříve si vytvoříme vzorec pro výši odpisu čerpadla v první roce. Ten je jednoduchý a stačí nám k tomu využít znalosti matematiky získané na základní škole. Do buňky stačí zapsat:

=100000*0,11

Výpočtem zjistíme, že v prvním roce odepisování je výše odpisu 11 000 Kč. Teď už si pomocí odpisové funkce spočítáme výši odpisů pro zbývající roky odepisování:

=ODPIS.LIN((100000-11000);0;4)

Ve vzorci musíme nejdříve od pořizovací hodnoty čerpadla odečíst odpis v prvním roce. To je těch 100000-11000. Zůstatková hodnota je podle české daňové legislativy 0. A na konce do vzorce zadáme hodnotu 4 protože chceme spočítat odpisy pro pro poslední čtyři roky - pro první rok výši odpisu už známe. Proto do doby odepisování zapíšeme místo pěti let čtyři roky.

Výpočtem zjistíme, že v následujících letech budeme odepisovat čerpadlo ve výši 22 250 Kč.

Více informací k Excelu


Nerovnoměrná (nelineární) odpisová funkce v Excelu - ODPIS.NELIN

Funkce ODPIS.NELIN spočítá odpisy zrychlenou metodou. Funkci v Excelu zapisujeme v následujícím tvaru:

=ODPIS.NELIN(pořizovací cena;zůstatková cena;doba životnosti;rok odpisu)

Všechno co jsme si řekli o rovnoměrném odpisu platí i pro nerovnoměrný odpis. Podle české daňové legislativy musí být zůstatková cena nulová a odpis v prvním roce odepisování se vypočítá pomocí procentuální sazby pro danou skupinu majetku. To všechno zůstává stejné. Navíc je pouze to, že pro každý rok odepisování se musí vypočítat nová hodnota odpisu (ve druhém a dalším roce odepisování není stejná jako u rovnoměrného odpisu). Proto na konci vzorce položka rok odpisu.

Vše nejlépe pochopíme na názorném příkladě:

Budeme odepisovat nerovnoměrně čerpadlo, které stálo 100 000 Kč. Čerpadlo je zařazené ve druhé odpisové skupině s pěti lety odepisování a s odpisovým koeficientem 5 pro první rok odepisování.

Nejdříve si vypočítáme hodnotu odpisu pro první rok. Výpočet je jednoduchý a nepotřebujeme k němu znát žádnou funkci. Jenom vydělíme hodnotu majetku přiděleným koeficientem (v našem případě koeficientem 5):

=100000/5

Vysledkem dělení je 20 000 Kč. Tedy v prvním roce bude odpis čerpadla ve výši 20 000 Kč. Pro další roky už musíme použít funkci ODPIS.NELIN. Pro výpočet odpisu pro druhý rok zapíšeme tuto funkci ve tvaru:

=ODPIS.NELIN((100000-20000);0;5-1;2-1)

Zase musíme nejdříve od pořizovací ceny odečíst hodnotu odpisu pro první rok. Proto máme v závorce 100 000 - 20 000. Další položka vzorce je také jasná. Z hlediska české daňové legislativy musí byt konečná hodnota majetku na konci odepisování nula. Proto máme ve vzorci zapsanou nulu.

Třetí položka ve vzorci znamená dobu životnosti. Protože už máme první rok hodnotu odpisu spočítanou, tak tento jeden rok odečteme od celkové doby životnosti.

Poslední položka ve vzorci udává pro který rok odpis počítáme. Pro třetí rok zapíšeme funkci ODPIS.NELIN v následujícím tvaru:

=ODPIS.NELI((100000-20000);0;5-1;3-1)

Více informací k Excelu


© Fotis Fotopulos, 2011

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2011

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Výpis návodů pro Excel
Zajimavé příručky