SWOT analýza - teorie

SWOT analýza je nástrojem dlouhodobého plánování, protože komplexně hodnotí fungování firmy (nebo čehokoliv jiného) a pomáhá nalézt problémy nebo nové příležitosti k růstu.

SWOT analýza se skládá ze dvou částí, které mají dvě podčásti:

 1. Interní - Silné stránky a Slabé stránky.
 2. Externí - Příležitosti a Hrozby.

Interní část se týká přímo nás. Na jedné straně popíšem v čem jsme dobrý a na druhé straně co se nám nedaří. Jednoduše můžeme říct, že je to klasický soupis kladů a záporů.

Externí část se týká našeho okolí, které těžko můžeme sami ovlivnit, ale které výrazně ovlivňuje nás samotné. Na jedné straně popíšem příležitosti, které nám okolí nabízí a na druhé straně zase popíšem hrozby, které nás z okolí ohrožují.

SWOT analýza je něco jako rozvaha klidně může vypadat třeba takto:

swot analýza

Více informací k Excelu


SWOT analýza v praktické ukázce

Teoretický základ ke SWOT analýze už máme. Proto si její použití ukážeme na praktickém příkladě, který nebude jenom soupisem silných a slabých stránek, ale tento soupis si oklasifikujeme podle důležitosti váhama, abychom mohli lépe identifikovat položky, které musíme zlepšit:

Ve společnosti, která výrábí ekologický kotel, máme za úkol vytvořit SWOT analýzu. Vyráběný kotel je unikátní výrobek, který firma vynalezla sama pomocí svého výzkumného oddělení. Tento kotel je vyráběný jako jediný výrobek a prodává ho jenom jeden řetězec obchodů. Na trhu má tento kotel oproti konkurenci vyšší cenu. Během dvou let je ho možné koupit s dotací od státu. V průběhu této doby se předpokládá vzrůst cen energií a korupce politiků.

V zadání máme vše potřebné a proto můžeme ve SWOT analýze přistoupit k soupisu silných a slabých stránek. Na tom není nic složitého a takový soupis může vypadat třeba takto (každý si ho samozřejmně upravý podle svých potřeb):

SWOT analýza podniku - názorná praktická ukázka

Uspořádání tabulky SWOT analýzi chápejte pouze jako názornou ukázku. Důležitější než vzhled jsou sloupce B a C. Nejdříve si vysvětlíme sloupec C který má název Hodnocení:

 1. U Silných stránek a Příležitostí použijeme kladnou stupnici od 1 do 5 s tím, že 5 znamená nejvyšší spokojenost a 1 nejnižší spokojenost.
 2. U Slabých stránek a Hrozeb použijeme zápornou stupnici od -1 (nejnižší nespokojenost) až -5 (nejvyšší nespokojenost).

Teď příjde to nejtěžší. Samotné hodnocení (obodování) jednotlivých položek SWOT analýzi. To vás nikdo nenaučí, ale můžu aspoň popsat úvahu jak na to. U položky Unikátní výrobek můžeme uvažovat třeba takto:

 1. Na tomto produktu firma stojí a padá a firmě zajistil úspěch - proto jsem s ním naprosto spokojený.
 2. Zatím podobný produkt nikdo jiný nenabízí.
 3. Neexistuje jediný důvod něco na produktu měnit.

Proto položka Unikátní výrobek dostala nejvyšší hodnocení 5 (čili nejvyšší spokojenost). Takové hodnocení znamená, že se touto položkou SWOT analýzi nemusím zabývat protože funguje - je dokonalá. Analogicky hodnocení 1 znamená pravý opak - musíme se nad takovou položkou důkladně zamyslet abychom ji zlepšili.

Hodnocením položky SWOT analýza končit nemusí. Můžeme ji doplnit sloupcem Váha (sloupec B). Váhou vyjádříme důležitost jednotlivých položek v dané kategorii (Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti a Hrozby). Váhy se řídí těmito pravidly:

 1. Součet vah v dané kategorii musí být roven 1.
 2. Čím vyšší číslo ( např. 0,99) tím větší důležitost položky v dané kategorii a naopak.

Vyplněná tabulka SWOT analýzi může vypadat takto:

SWot analýza firmy

To nejobtížnější máme za sebou - Hodnocení a Váhy máme v tabulce SWOT analýzi vyplněné. Dalším krokem může být získání rychlého přehledu o tom, jak si naše firma stojí. Ten získáme jednoduše:

 1. Do sloupce D vynásobíme hodnotu Váhy (sloupec B) d Hodnocením (sloupce C).
 2. U každé položky vynásobené hodnoty sečteme.
 3. Sečteme Interní část SWOT analýzi (Slabé a Silné stránky)
 4. Sečteme Externí část SWOT analýzi (Příležitosti a Hrozby)
 5. Vypočítáme konečnou bilanci (odečteme Příležitosti od Hrozeb)
SWOT analýza v názorné ukázce

Bilance SWOT analýzi není moc lichotiva. Výsledek nula znamená, že musíme zapracovat na zlepšení. Při důkladné prohlídce je zřejmé, že nejvyššího zlepšení dosáhneme v Interní části. To není nic nového - zapracovat musíme vždycky jenom na sobě. Největší potenciál ke zlepšení celkové bilance SWOT analýzi představuje položka Jeden produkt ve Slabých stránkách - jsme s ní nejvíce nespokojeni (hodnota 5) a přiřadili jsme ji vysokou váhu - 75% podíl důležitosti na Slabých stránkách. Řešením může být diverzifikace (výroba druhého produktu).

S Externí částí SWOT analýzi toho moc neuděláme. Možná ve volbách dát hlas straně, která není spojena s korupcí (to jsou asi jako jediní komunisti). Případně se zařadit mezi mafiánské kmotry a korupci přeřadit z kolonky Hrozby do kolonky Příležitosti.

Více informací k Excelu


© Fotis Fotopulos, 2011

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2011

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Výpis návodů pro Excel
Zajimavé příručky